ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.ใบลาพักผ่อน-update2023
2.ใบลาป่วย-update2023
3.แบบฟร์อมยกเลิกวันลา
3.ใบลาออก
4.คำขอมีบัตร
5.บันทึกข้อความ ขอเงินประกันสัญญาจ้าง ครูอัตราจ้าง
6.บันทึกข้อความ ขอเงินประกันสัญญาจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
7.บันทึกข้อความอนุญาตออกนอก สถานศึกษา
8.แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู
9.แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
10.แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพศึกษานิเทศก์
12.รายชื่อบุคลากรศูนย์ฯพัทลุง Update Google DOC
13.ปกสมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของลูกจ้างชั่วคราว
14.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
15.แบบบันทึกการปฏิบัติงานในวันที่-๑๘-มีนาคม
บันทึกขอเอกสารทางราชการ
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กำหนดการสอน
2.กิจกรรมบูรณาการ
3.แบบฟอร์มการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
4.แบบฟอร์ม-IEP
5.แบบฟอร์ม-IFSP
6.แบบฟอร์มตารางสอนรายบุคคล
7.แบบฟอร์มปรับแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
8.แบบฟอร์มรายงานการพัฒนา ผู้เรียนประจำวัน
9.ฟอร์มทะเบียนการให้บริการ นักเรียนที่บ้าน
 
งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI
1.ใบสมัครเข้าเรียน Update 2564
2.แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Update 2564
3.แบบให้บริการคำปรึกษา
4.คู่มือการทำ IEP สพฐ. ใหม่
5.แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-เด็กแรกเกิด-6-ปี
6.แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน-เด็กอายุ-7-ปีขึ้นไป
7.แบบฟอร์มรายงานการพัฒนา ผู้เรียนประจำวัน
8.แบบประเมินความพึงพอใจ
 
งานส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรวม
1.มาตรฐานการเรียนรวม
2.แนวทางการวัดและประเมินผล
3.แนวทางการดำเนินการจ้าง ลูกจ้างพี่เลี้ยง
4.แบบนิเทศโรงเรียนเรียนรวม
5.แบบนิเทศห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิ
6.แบบประเมินความพึงพอใจ
7.การจัดการเรียนรวมppt
8.รายชื่อโรงเรียนเรียนรวม
9.รายงานจำนวนนักเรียนพิการ เรียนรวม-ภายในจังหวัด-15-มค-62
10.โปรแกรม IEP Online Update 2562
งานหน่วยบริการ
1.กิจกรรมการเรียนการสอน
2.แบบนิเทศหน่วย ภาค 2 ปี 61
3.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย
4.แบบประเมินความพึงพอใจ
5.แบบเยี่ยมบ้านปี 61
6.ฟอร์มทะเบียนการให้บริการ นักเรียนที่บ้าน
 
งานกายภาพ
1.ฟอร์มเปล่า-ตรวจประเมินกายภาพ
 
งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา
1.คู่มือการขอรับสื่อ-สิ่ง-อำนวยความ สะดวก สื่อบริการทางการศึกษา
2.คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษา
3.สรปบัญชีการให้บริการ คป.17
4.-การขอรับเงินการให้บริการ คป.16
5.แบบคำขอรับเงิน คป.15
6.ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ คป.13
7.ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ คป.10
8.แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา คป.04
9.ทะเบียนคุมการจ่ายคูปอง คป.02
10.หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน ของสถานศึกษา
11.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามคู่มือขอรับสื่อ Update
12.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ ได้รับสิทธิ-พ.ศ.2550
13.ประการกระทรวงประเภทคนพิการ9ประเภท
14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการจดัทําแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล
15.ระเบียบการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
 
SAR
1.รายงานผลประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (SAR ปีการศศึกษา 2561)
2.แบบฟร์อม SARประจำปีการศึกษา 2562 Update10-04-63 สำหรับบุคลากร
ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ( ฉบับปรับปรุง )
วิจัยในชั้นเรียน
1.วิจัยในชั้นเรียน วิจัยหน้าเดียว Update26-03-62
 
งานวัดผลและประเมินผล 2562
แบบประเมินก่อนการพัฒนา 7 ปี 62
แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน 0-6 ปี
แบบประเมินความสามารถพื้นฐานเด็กพิการติดเตียง
สมุด-พัฒนาการ-0-6-ปี-2562 ใหม่
สมุด-พัฒนาการ-๗-ปี-2562 ใหม่
สมุด-พัฒนาการ-เด็กพิการติดที่ ใหม่
 
หลักสูตรสถานศึกษา2562
1.ประกาศ คำนำ สารบัญ ตารางโครงสร้าง ปรับปรุง 2561
2.หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
3.หลักสูตรพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4.หลักสูตรเด็กพิการติดเตียง
5.ภาคผนวก หลักสูตร ทักษะการดำรงชีวิต
เอกสาร Update 3/11-65
- ขออนุญาต-อนุมัติ
- ขอใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่ารักษาพยาบาล
ตัวอย่างการเขียนเสนอโครงการ
- ค่าเล่าเรียนบุตร
- ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม
- ตัวอย่างล้างเงินยืมกิจกรรม-โครงการ
- บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- บันทึกข้อความยกเลิกงาน-โครงการ-กิจกรรม-65
- บันทึกข้อความ-ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงาน-กิจกรรม-โครงการ-65 9-5-66
- ใบเบิกรายงานการเดินทาง Update 14-3-66
- ใบสำคัญรับเงิน
- สัญญาการยืมเงิน
- อัตราการเบิกจ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ใบขออนุญาตใช้รถ
แบบแสดงความประสงค์บริจาค
ขอใช้ห้องประชุม-ห้องโสต
หนังสือยินยอมอนุญาต ให้เผยแพร่ภาพถ่าย
คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 2017 (ปรับ 16  มิ.ย. 60)