บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง

      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 โดยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2542 มีคำสั่งมอบอำนาจให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขอบเขตและบทบาท ดังนี้

  1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม(Early Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  2. พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  3. จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
  4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ
  5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา
  6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ
  7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด
  8. ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย