รายงาน ระบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
สถานะการขออนุญาตออกนอกสถานที่