ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงได้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสนอมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาที่ ศธ ๐๒๐๕/๔๙๙๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒) และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และได้ดำเนินการตามที่ กระทรวง ศึกษาธิการเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อนุมัติให้กรมสามัญศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษ (เขตการศึกษา )ครบทั้ง ๑๓ แห่ง ตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ระยะที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔ )  ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการจัดอัตรากำลังเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด  กระทรวงศึกษาธิการจะเกลี่ยอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ขอตั้งอัตราใหม่  นอกจากนี้ตามมาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวยังได้ขอความเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการไว้ด้วย(เป็นโครงสร้างเฉพาะกิจ)โดยกำหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่  สาระสำคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด  ทำหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  จัดทำและจัดสรรงบประมาณ ให้แก่  สถานศึกษา  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษาบำบัดฟื้นฟู  และดำเนินการระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้คือ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษาใน ๓๕ จังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และจะเลือกโรงเรียนอื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดในอีก ๔๐ จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา (ในขณะนั้น ) ครบทุกจังหวัด   เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๓ โดย ฯพณฯสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุมล  จริยานุกูล  ตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๑๕/๒๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุงให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงชั่วคราว เปิดทำการสำนักงานเมื่อ ปี ๒๕๔๓ มีบุคลากร ๓  คน  ปี  ๒๕๔๔  มีบุคลากร  จำนวน  ๔  คน  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๔๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดย้ายสถานที่มาอยู่ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเป็นอาคารชั่วคราว มีข้าราชการ ๓ คน บุคลากรครูอัตราจ้าง จำนวน ๖ คน             บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเข้ารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายสื่อบริการ  สิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดในกฎกระทรวง  พ.ศ. ๒๕๕๘      ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานและย้ายสำนักงานมาที่ทำการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษาเมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๓  โดย ฯพณฯสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุมล  จริยานุกูล  ตำแหน่งอาจารย์ ๒  ระดับ ๗  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ ๑๕/๒๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุงให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงชั่วคราว เปิดทำการสำนักงานเมื่อ ปี ๒๕๔๓ มีบุคลากร ๓  คน  ปี  ๒๕๔๔  มีบุคลากร  จำนวน  ๔  คน  วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๔๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุงให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดย้ายสถานที่มาอยู่ภายในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเป็นอาคารชั่วคราว มีข้าราชการ ๓ คน บุคลากรครูอัตราจ้าง จำนวน ๖ คน

บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง เป็นศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  และเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเข้ารับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายสื่อบริการ  สิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดในกฎกระทรวง  พ.ศ.  ๒๕๔๕
 ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงปัจจุบัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานและย้ายสำนักงานมาที่ทำการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงแห่งใหม่  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง  ๒๒๘ ม.๑ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ สังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทร ๐๗๔ - ๘๔๓๕๓๒ โทรสาร ๐๗๔-๘๔๓๕๓๒  e-mail. centerpl@hotmail.com เนื้อที่ ๑๐ ไร่