กลุ่มบริหารทั่วไป

นางยุพา หมื่นหนู
ครู คศ.3

นายทิวากร ทองอ่อน
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ คงเทพ
ครู คศ.1

นายปรีชา สุโพฮง
ครู คศ.1

นางสาวพรปวีณ์ ปานเพชร
ครู คศ.1

นางพรทิพย์ ฟองงาม
ครูผู้ช่วย

นางสุวิชาภา จันทร์หอม
พนักงานราชการ

นางสาวนิติพร ประสบพิชัย
พนักงานราชการ

นางสาวนิรินธน์ คงเพชร
พนักงานราชการ

นางสาววรรณิษา ขุนรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ