ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

นางสาวนิตยา ดะชง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปริตา ติ้งโหยบ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณรัตน์ แก้วช่วย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริมา ทองไซร์
ครูอัตราจ้าง