ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

นางสาวปาริษา ปานหวาน
ครู คศ.2

นางสุวิชาภา จันทร์หอม
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา ดะชง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิรินธน์ คงเพชร
พนักงานราชการ

นางสาวปริตา ติ้งโหยบ
ครูอัตราจ้าง