หน่วยบริการศรีนครินทร์
หน่วยบริการศรีนครินทร์
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-โรงเรียนบ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง