พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน คนครัว

นางวรัชยา ศรีพรหมทอง
คนงาน

นายราวี แสงทอง
คนงาน

นางกิ่งแก้ว ศศิธร
คนครัว

นายอมร วังช่วย
นักการภารโรง

นางสาวอนิตยา เมืองเขียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ยั่งยืน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสรัลพร ปราบไพรินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางมลฤดี หมื่นชนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางนงลักษณ์ บุญยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชลธิชา รักษ์แก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกัญญ์ณพัชร เดชนครินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิรินภา ทองแดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจันทรา เลื่อนแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสร้อยทิพย์ หนูพุ่ม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเสรีรัตน์ เอียดเอก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุฑามาศ เทพชนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวขวัญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวทิพวรรณ ทองเกื้อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนิภาวรรณ ผลบุญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายยุคนธร เมฆมูสิก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพิศาล ทิพย์โสธร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีรศักดิ์ แก้วเกื้อ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสมโชค สังข์ทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายฐากูร หนูทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิชุดา ฤทธิ์โต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางณัฐณิชา แก้วทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวณัฐธิกา ขาวดำ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอัศวเทพ ฤทธิ์ช่วย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววิตรีรัตน์ ยาชะรัด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภัทรวดี หนูผุด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ