ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่นี่ 074-829655 หรือติดตามความเคลื่อนไหวข่าวทางการศึกษาได้ที่ ptspecial.ac.th หรือ facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง หรือ ประชาสัมพันธ์ ศกศ.พัทลุง ได้ตลอดที่นี่


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 2565
ประกาศผลสอบ+++ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ!!! รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ครูอัตรจ้าง จำนวน 2 อัตรา
เลี้ยงอาหาร/บริจาค
31-08-65 คุณจิตรา จันทร์สังข์ และคณะ มาเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่) พ้รอมด้วยขนม นม แก่น้องๆผู้พิการ
ภาพกิจกรรม
ผลงานครู
คู่มือ การติดตั้ง และใช้งาน สื่อแอพลิเคชั่น fruit and vegetables By KKJ
ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่วยเหลือเด็กพิการติดเตียง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศษึกษา 2563
พัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยนางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
การพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง “Number 1-10”
รายงานการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Talking Book โดยนางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
การพัฒนาความสามารถการรู้จักค่าของตัวเลข1-10 โดยการใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยนางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

คำชี้แจง การขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ (คูปองการศึกษา)
การจัดการเรียนรวมงานสิ่งอำนวยความสดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1.ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา1.คู่มือการขอรับสื่อ-สิ่ง-อำนวยความ สะดวก สื่อบริการทางการศึกษา(เล่มสีม่วง)
2.มาตรฐานการเรียนรวม2.คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาUpdate 2564 (เล่มสีเขียว)
3.แนวทางการวัดและประเมินผล3.สรปบัญชีการให้บริการ คป.17
4.แนวทางการดำเนินการจ้าง ลูกจ้างพี่เลี้ยง4.-การขอรับเงินการให้บริการ คป.16
5.แบบนิเทศโรงเรียนเรียนรวม5.แบบคำขอรับเงิน คป.15
6.แบบนิเทศห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก6.ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ คป.13
7.แบบประเมินความพึงพอใจ7.ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ คป.10
8.การจัดการเรียนรวมppt8.แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา คป.04
9.รายชื่อโรงเรียนเรียนรวม9.ทะเบียนคุมการจ่ายคูปอง คป.02
10.รายงานจำนวนนักเรียนพิการ เรียนรวม-ภายในจังหวัด-15-มค-6210.หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน ของสถานศึกษา
11.ระบบค้นหารหัสผู้ที่ผ่านการอบรมดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา(สูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)11.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามคู่มือขอรับสื่อ Update
12.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ ได้รับสิทธิ-พ.ศ.2550
13.ประการกระทรวงประเภทคนพิการ9ประเภท
14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการจดัทําแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล
15.ระเบียบการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

16.โปรแกรม IEP Online Update 2562
17.ตรวจสอบข้อมูลการขอรับสื่อด้วยแบบคัดกรอง ปีที่ผ่านมา
18.ตรวจสอบ ค้นรหัสผู้ให้บริการ CS0101 สอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
228 หมู่ที่ 1 ถนนควนกุฏ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.074829655 Fax.074829578 
อีเมล์ centerpl@hotmail.com Facebook http://gg.gg/ptspecial(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)