ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่นี่ 074-829655 หรือติดตามความเคลื่อนไหวข่าวทางการศึกษาได้ที่ ptspecial.ac.th หรือ facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง หรือ ประชาสัมพันธ์ ศกศ.พัทลุง ได้ตลอดที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ!!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ!!! ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศ!!! รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการศรีบรรพต
เลี้ยงอาหาร/บริจาค
25 มีนาคม 2566 คุณอภิชาติ คุณเปรมฤทัย พร้อมคณะ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมกล่อง ข้าวสาร ให้แก่น้องๆผุ้พิการ
ภาพกิจกรรม
ผลงานครู
คู่มือ การติดตั้ง และใช้งาน สื่อแอพลิเคชั่น fruit and vegetables By KKJ
ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่วยเหลือเด็กพิการติดเตียง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศษึกษา 2563
พัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยนางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
การพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง “Number 1-10”
รายงานการจัดทำนวัตกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Talking Book โดยนางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
การพัฒนาความสามารถการรู้จักค่าของตัวเลข1-10 โดยการใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยนางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

คำชี้แจง การขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ (คูปองการศึกษา)
การจัดการเรียนรวมงานสิ่งอำนวยความสดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1.ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา1.คู่มือการขอรับสื่อ-สิ่ง-อำนวยความ สะดวก สื่อบริการทางการศึกษา(เล่มสีม่วง)
2.มาตรฐานการเรียนรวม2.คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาUpdate 2564 (เล่มสีเขียว)
3.แนวทางการวัดและประเมินผล3.สรปบัญชีการให้บริการ คป.17
4.แนวทางการดำเนินการจ้าง ลูกจ้างพี่เลี้ยง4.-การขอรับเงินการให้บริการ คป.16
5.แบบนิเทศโรงเรียนเรียนรวม5.แบบคำขอรับเงิน คป.15
6.แบบนิเทศห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก6.ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ คป.13
7.แบบประเมินความพึงพอใจ7.ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ คป.10
8.การจัดการเรียนรวมppt8.แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา คป.04
9.รายชื่อโรงเรียนเรียนรวม9.ทะเบียนคุมการจ่ายคูปอง คป.02
10.รายงานจำนวนนักเรียนพิการ เรียนรวม-ภายในจังหวัด-15-มค-6210.หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน ของสถานศึกษา
11.ระบบค้นหารหัสผู้ที่ผ่านการอบรมดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา(สูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)11.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามคู่มือขอรับสื่อ Update
12.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ ได้รับสิทธิ-พ.ศ.2550
13.ประการกระทรวงประเภทคนพิการ9ประเภท
14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการจดัทําแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล
15.ระเบียบการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

16.โปรแกรม IEP Online Update 2562
17.ตรวจสอบข้อมูลการขอรับสื่อด้วยแบบคัดกรอง ปีที่ผ่านมา
18.ตรวจสอบ ค้นรหัสผู้ให้บริการ CS0101 สอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
228 หมู่ที่ 1 ถนนควนกุฏ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.074829655 Fax.074829578 
อีเมล์ centerpl@hotmail.com Facebook http://gg.gg/ptspecial(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)