หน่วยบริการศรีบรรพต
หน่วยบริการศรีบรรพต
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง