แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio
ระบบ แฟ้มสะสมผลงาน 13 ตัวชี้วัด ออนไลน์

รายชื่อ

ตำแหน่ง

นางยุพา  หมื่นหนู

ครู คศ.2

นางสาวผกากรอง สุดอักษร

ครู คศ.2

นางสมศรี  รัตนา

ครู คศ.2

นางสาวปาริษา  ปานหวาน

ครู คศ.1

นางศิริพร  เพ็งครุฑ

ครู คศ.1

นางวิญดา  ชูภักดี

ครู คศ.1

นางณภาพัช  ราโชกาญจน์

ครู คศ.1

นางโสพิดา แสงขาว

ครู คศ.1

นางสาวสุลีลา  สาระพงศ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรวี  สมแก้ว

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาพร มุรานนท์

ครูผู้ช่วย

นายทิวากร ทองอ่อน

ครูผู้ช่วย

นายพชรพล ปิตตะพันธ์

ครูผู้ช่วย

นายปรีชา สุโพฮง

ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ คำเขิน

ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ สร้อยวรากุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรปวีณ์  ปานเพชร

ครูผู้ช่วย

นางเสาวภา ทองมีชู

ครูผู้ช่วย

นางเยาวภา เสี้ยนไทยสงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา  ศิริสกุลอักษร

ครูผู้ช่วย

นางฐิตวันต์  แก่นคล้าย

ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี

ครูผู้ช่วย

นางสุวิชาภา  จันทร์หอม

พนักงานราชการ

นางเสาวรัตน์  ปานอินทร์

พนักงานราชการ

นางสาวภัษราภรณ์  สิงห์อินทร์

พนักงานราชการ

นางอาภรณ์  สุคะมะโน

พนักงานราชการ

นางสาวพรรณทิพย์ เกิดแก้ว

พนักงานราชการ

นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น

พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตา  พานุรัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางลลิดา   เขียวจันทร์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวลักษณ์ เพชรรังษี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัณฑ์นภัส ชูช่วย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิติพร ประสบพิชัย

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิตยา ดะชง ครูอัตราจ้าง
นางสาวนพวรรณ พูลทรัพย์ ครูอัตราจ้าง
นางสาววิภาวดี นวลจันทร์ ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณิษา  ขุนรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ