หน่วยบริการปากพะยูน
หน่วยบริการปากพะยูน
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-
ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง