การรับสมัคร/คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
การรับสมัคร/คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
การรับสมัคร
     ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องมาขอรับบริการ ตลอดปีการศึกษาในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
     1.เป็นผู้ที่มีความบกพร่อง ดังนี้ คือ
  •  บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด ตาเลือนลาง)
  • บกพร่องทางการได้ยิน (หนูหนวก หูตึง )
  • บกพร่องทางสติปัญญา
  • บกพร่องทางร่างกาย (แขน ขา ลำตัวและการเคลื่อนไหว) หรือสุขภาพ
  • บกพร่องทางการเรียนรู้
  • บกพร่องทางพฤติกรรม และอารามณ์
  • บกพร่องทางด้านการพูด และภาษา
  • บุคคลออทิสติก
  • พิการซ้อน
     2. เป็นผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
     3. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดพัทลุง

หลักฐานการรับสมัครนักเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน 2 ฉบับ
2. สูติบัตร                                    จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา   อย่างละ 2 ฉบับ
4. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ      จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว                     จำนวน 2 รูป