คณะผู้บริหาร

นางแจ่มศรี บุญทองจันทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

นางรัชนก คงเทพ
รองผู้อำนวยการ