หน่วยบริการควนขนุน
หน่วยบริการควนขนุน
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง