วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

 "ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงในการบริการการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ"

พันธกิจ
  1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและบำบัดให้แก่เด็ก
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศีกษาเพื่อคนพิการ
  3. ส่งเสริมให้มีการบริการช่วยเหลือระยะเเรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อ
  4. สนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการและสถานศึกษา
  5. สนับสนุนให้บุคลากร ให้ศึกษาค้นคว้า และวิจัยด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
  6. เร่งรัด ส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคนพิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เป้าประสงค์
เด็กพิการที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาในโรงเรียนร่วม หรือโรงเรียนการศึกษาเฉพาะด้าน