โครงสร้างการบริหารในแต่ละฝ่าย
โครงสร้างการบริหาร ตามกลุ่มงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง