กล่มบริหารงานบุคคล

นางสมศรี รัตนา
ครู คศ.3

นางโสพิดา แสงขาว
ครู คศ.1

นางสาวปิยวรรณ สร้อยวรากุล
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ ดำทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวญาณพันธุ์​ รักษาวงค์
ครูผู้ช่วย