ภาพกิจกรรม
08-11-65 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565
( ดู 24 ครั้ง )
14-11-65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น บรรจุแต่งต
( ดู 29 ครั้ง )
14-11-65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
( ดู 45 ครั้ง )
7-11-65 กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565
( ดู 88 ครั้ง )
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 2565 ประชุมแผนพัฒฯ2566-2570และแผนปฏิบัติการประจำปี2566
( ดู 23 ครั้ง )
31 ต.ค.- 4 พ.ย. 2565 ประชุมแผนพัฒฯ2566-2570และแผนปฏิบัติการประจำปี2566
( ดู 17 ครั้ง )
30-09-65 งานเกษียณอายุราชการ นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนยืการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
( ดู 48 ครั้ง )
30-09-65 พิธีทำบุญ ครบรอบ 23 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
( ดู 113 ครั้ง )
26-09-65 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จังหวัดพัทลุงจัดให้หัวหน้าส่วน
( ดู 59 ครั้ง )
25-09-65 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ "แห่หมฺรับ" ณ วัดบ้านสว
( ดู 136 ครั้ง )