ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 89) 01 ธ.ค. 65
การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 2565 (อ่าน 4) 30 พ.ย. 65
ประกาศผลสอบ+++ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 93) 29 พ.ย. 65
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 72) 25 พ.ย. 65
ประกาศ!!! รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ครูอัตรจ้าง จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 209) 18 พ.ย. 65
ประกาศ!!! รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 108) 27 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 102) 25 ต.ค. 65
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอนเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ไม่ระบุวิชาเอก (อ่าน 238) 17 ต.ค. 65
ประกาศ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 52) 15 ก.ย. 65
ประกาศ!!! รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 493) 19 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 391) 15 มิ.ย. 65
ประกาศ!!!! รับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1220) 25 พ.ค. 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเด็กพิการ วิชาเอก ทัศนศิลป์ และ วิชาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (อ่าน 320) 06 ม.ค. 65
การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 64 (อ่าน 230) 08 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รหัส cs0101บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้ รหัส cs04 การผลิตสื่ (อ่าน 242) 27 ต.ค. 64
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 329) 11 ต.ค. 64
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 250) 11 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 470) 08 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 200) 08 ต.ค. 64
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 362) 30 ก.ย. 64
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 280) 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 2564 (อ่าน 221) 08 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครอบรมพี่เลี้ยงเด็กพิการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพัทลุง อบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 (อ่าน 336) 13 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564 อบรมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเรียนรวม (อ่าน 435) 02 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet (อ่าน 350) 10 ก.ค. 64
คำชี้แจง การขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ (คูปองการศึกษา) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง (อ่าน 581) 03 ก.ค. 64
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพิจารณาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 263) 28 มิ.ย. 64
!!! ประกาศ !!! รับสมัครทุน มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 และดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ (อ่าน 902) 24 พ.ค. 64
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 207) 06 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 251) 18 มี.ค. 64