ผลการประเมินคุณภาพภายใน / รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) / การ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน / รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) / การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ผลการประเมินคุณภาพภายใน/รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR)

การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556  
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557  
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2558  
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559 การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 59
ผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  
รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2560 การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 60
รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2561 การใช้มาตรฐาน การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 61
รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2562  
รายงานประจำปีสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2563 การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 63
  การใช้มาตรฐาน การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ปี 64