บันทึก ขออนุญาตออกนอกสถานที่
บันทึก ขออนุญาตออกนอกสถานที่