กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวผกากรอง สุดอักษร
ครู คศ.3

นางสาวปาริษา ปานหวาน
ครู คศ.2

นางสาวสุดาพร มุรานนท์
ครู คศ.1

นางวิญดา ชูภักดี
ครู คศ.1

นางสาวพรรวี สมแก้ว
ครู คศ.1

นางเสาวภา ทองมีชู
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ศิริสกุลอักษร
ครู คศ.1

นางสาวสราวดี สุขหมื่น
ครู คศ.1

นางฐิตวันต์ แก่นคล้าย
ครู คศ.1

นางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
ครู คศ.1

นางสาวกัณฑ์นภัส ชูช่วย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณทิพย์ เกิดแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวจิณณพัต เกื้อกูลสง
ครูผู้ช่วย