กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวผกากรอง สุดอักษร
ครู คศ.3

นางสาวปาริษา ปานหวาน
ครู คศ.2

นางวิญดา ชูภักดี
ครู คศ.1

นางเสาวภา ทองมีชู
ครู คศ.1

นางสาวสราวดี สุขหมื่น
ครู คศ.1

นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ
ครู คศ.1

นางสาววสารัช วังช่วย
ครู คศ.1

นางฐิตวันต์ แก่นคล้าย
ครู คศ.1

นางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี
ครู คศ.1

นางสาวกัณฑ์นภัส ชูช่วย
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิณณพัต เกื้อกูลสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณทิพย์ เกิดแก้ว
พนักงานราชการ