หน่วยบริการตะโหมด
หน่วยบริการตะโหมด
ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยบริการ 
-โรงเรียนบ้านหัวช้าง ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง