ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
 
 ที่ประเภท/แบบ  จำหน่วยหน่วยปี งปม.  ควรมี มีแล้วจำนวนที่-ขาด/+เกินสภาพการใช้งาน
 1อาคารเรียน  

     
  1.1 อาคารแบบ         ประหยัด 12548   ดี 
  1.2 อาคารเรียน         กึ่งถาวร 12553   p  ดี
 
 12554   p  ดี
 2อาคารประกอบ       
  2.1 ห้องน้ำ-ห้อง        ส้วม (หลัง)12551   p  ดี
  2.2 อาคาร                อเนกประสงค์2550   p  ดี
 3อาคารประกอบ       
  3.1 เสาธง2551   p  ดี
  3.2 ถนน2550   p  ดี
 4ครุภัณฑ์/ยานพาหนะ       
  4.1 รถยนต์2546   p  ดี

 4.2 รถ จักรยานยนต์12543   p ดี
  4.3 รถจักรยานยนต์ scoopy 12559   p  ดี
  4.4 รถยนต์ Toyota Hilux Vigo 12559   p  ดี