Activity

คำชี้แจง การขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ (คูปองการศึกษา)
การจัดการเรียนรวมงานสิ่งอำนวยความสดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
1.ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา1.คู่มือการขอรับสื่อ-สิ่ง-อำนวยความ สะดวก สื่อบริการทางการศึกษา(เล่มสีม่วง)
2.มาตรฐานการเรียนรวม2.คู่มือรายการสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก-สื่อ-บริการ-ทางการศึกษาUpdate 2564 (เล่มสีเขียว)
3.แนวทางการวัดและประเมินผล3.สรปบัญชีการให้บริการ คป.17
4.แนวทางการดำเนินการจ้าง ลูกจ้างพี่เลี้ยง4.-การขอรับเงินการให้บริการ คป.16
5.แบบนิเทศโรงเรียนเรียนรวม5.แบบคำขอรับเงิน คป.15
6.แบบนิเทศห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก6.ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการ คป.13
7.แบบประเมินความพึงพอใจ7.ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการ คป.10
8.การจัดการเรียนรวมppt8.แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษา คป.04
9.รายชื่อโรงเรียนเรียนรวม9.ทะเบียนคุมการจ่ายคูปอง คป.02
10.รายงานจำนวนนักเรียนพิการ เรียนรวม-ภายในจังหวัด-15-มค-6210.หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน ของสถานศึกษา
11.ระบบค้นหารหัสผู้ที่ผ่านการอบรมดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา(สูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)11.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามคู่มือขอรับสื่อ Update
12.กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ ได้รับสิทธิ-พ.ศ.2550
13.ประการกระทรวงประเภทคนพิการ9ประเภท
14.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่องหลักเกณฑ์และวธิีการจดัทําแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล
15.ระเบียบการขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

16.โปรแกรม IEP Online Update 2562
17.ตรวจสอบข้อมูลการขอรับสื่อด้วยแบบคัดกรอง ปีที่ผ่านมา
18.ตรวจสอบ ค้นรหัสผู้ให้บริการ CS0101 สอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
228 หมู่ที่ 1 ถนนควนกุฏ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000 โทร.074829655 Fax.074829578 
อีเมล์ centerpl@hotmail.com Facebook http://gg.gg/ptspecial(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง)